HOTSPOTKOUZ MULTISERVICE octroie du crédit et d’autres services financiers aux micro, petites et moyennes entreprises. Notre objectif est de faciliter l’accès à des services financiers rentables. Nous offrons quatre types de prêt qui sont: le Prêt en Groupe, le Prêt Individuel, le Prêt aux Petites et Moyennes Entreprises et le Prêt Agricole .

Kredi komèsyal

ESHO bay kredi ak lòt sèvis finansye sòti nan mikwo, ti piti ak mwayen antrepriz. Objektif nou se fasilite aksè a sèvis finansye ak pri-efikas. Nou ofri sèt kalite prè ki se: Kredi an Gwoup, Kredi Endividyèl, Kredi ak Ti biznis epi mwayen biznis, Kredi lekòl, Kredi Pam, Kredi manb team OHO ak Kredi deblokem’.

Kredi Lekòl

ESHO, ba ou yon opòtinite pou w jwenn yon prè pou peye frè lekòl, achte atik lekòl, inifòm pitit ou yo.

Kredi an gwoup

Pran yon Kredi angwoup ak moun ou fè konfyans!

Kredi endividyè

Grandi biznis ou ak lapè nan tèt ou!

Kredi deblokem'

Pwosesis senplifye, apwobasyon vit, solisyon an pafè pou satisfè ti ijans ou yo!

Kredi ti biznis ak mwayen biznis

Grandi biznis ou kounye a!

Kredi Pam

Pwosesis aplikasyon fasil,desizyon rapid vit lèw fè chwa kredi pam, tout ti pwoblèm vole gadyè

Kredi Manb Team OHO

ESHO mete an plas yon kredi espesyalize pou ou, Lèw se manb team OHO avantaj yo chita nan de pla menw!

Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.