Kredi an Gwoup

Pran yon Prè an Gwoup ak moun ou fè konfyans!

Baze sou prensip solidarite finansye, HotSpot-one ofri yon kredi pou antreprenè ki pa gen anpil revni, ki bezwen yon garanti oswa ki gen yon bon istwa kredi deja nan pase yo.

Avantaj ki genyen nan Kredi an gwoup la

 • Jwenn kredi sòti nan 100,000 HTG jiska 500,000 HTG
 • Ranbouse kredi a nan yon peryòd ki sòti nan kat (4) a douz (12) mwa
 • Jwenn pousantaj ki pi bon
 • Jwenn pi bon to enterè lew se manb ESHO
 • Jwenn sipò fòmasyon lèw se manb ESHO
 • Jwenn Maketin elektronik siw se Manb ESHO.

Pou gen yon kredi, gwoup la dwe

 • Genyen ant 3 jiska 15 manb
 • Fè ranbousman chak 30 jou
 • Fòk yap viv nan menm katye a
 • Manb ESHO se yon gwo atou
 • Fòk manb yo genyen 2 pyès valab
 • Fòk yo genyen pou pi piti yon moun ki pou temwen yo
 • Fòk yo gen plis ke 5 ane yap viv ayiti
 • Fòk manb sa yo gen plis ke 25 ane
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.