tout kondisyon kredi yo

Nan paj sa wa ka wè epi li tout dokiman ki fè referans ak ekonomi solidarite a

Men kèk tèm ak kondisyon ke antrepriz kredi Hotspot One etabli pou ou.

Pran sanw byen li dokiman an
 1. Kalifikasyon finansye: Pretè lajan potansyèl yo dwe satisfè sèten kritè finansye yo dwe kalifye pou yon prè soti nan ESHO. Sa a ka gen ladan yon revni ki estab ak regilye, yon istwa kredi satisfezan, ak kapasite ranbousman adekwat.
 2. Istwa kredi: ESHO ka pran an kont istwa kredi pretè yo evalye fyabilite finansye yo. Pretè ak yon istwa kredi pozitif gen plis chans yo ka resevwa yon prè, pandan ke moun ki gen pèman an reta oswa defo kredi yo ka vin desann.lè sa yo ka pran plis tan avan yo jwenn kredi a.
 3. Kantite lajan prè ak dire yo: ESHO ka mete limit sou kantite lajan an maksimòm prè yo vle akòde a. Anplis de sa, tèm prè a ka mete selon ki kalite prè ak kapasite ranbousman moun ki ap prete lajan an genyen.
 4. To enterè ak frè: ESHO ka ofri to enterè konpetitif sou pwodwi kredi li yo, tou depann de kondisyon mache ak risk ki asosye ak chak pretè lajan yo. Yo ka chaje tou yon frè pwosesis oswa administrasyon pou jwenn prè a.
 5. Sekirite oswa garanti: Nan kèk ka, ESHO ka mande pou yon garanti oswa sekirite pou prè a, tankou pwopriyetè kay, machin oswa lòt byen. Garanti sa a ka ede diminye risk pou Hotspot One epi yo ka enfliyanse kondisyon prè a.
 6. Ranbousman prè: Pretè lajan yo oblije ranbouse prè yo daprè tèm ak kondisyon yo te dakò ak ESHO nan. Sa ka gen ladan chak jou, chak semèn, chak mwa, chak trimès oswa pèman anyèl, osi byen ke yon orè ranbousman espesifik planifye ant ou menm ak administrasyon an.
 7. Penalite ak frè pou reta: ESHO etabli penalite oswa frè adisyonèl pou pèman an reta oswa ki pa peye. Li enpòtan pou satisfè dat limit pou pèman ou yo pou evite frè sa yo epi prezève istwa kredi ou.
 8. Konfidansyalite enfòmasyon: ESHO dwe konfòme li avèk estanda yo nan konfidansyalite ak pwoteksyon nan enfòmasyon pèsonèl kliyan li yo ak enfòmasyon finansye. Yo ka mande pou pretè lajan yo bay dokiman egzat ak enfòmasyon lè yap aplike pou yon kredi, ak enfòmasyon sa yo trete ak konfidansyalite epi ak plis sekirite.
 9. Frè aplikasyon: ESHO ka chaje yon frè aplikasyon ki pa ranbousab lè w ap aplike pou yon prè. Frè sa a kouvri depans administratif ki asosye ak evalyasyon aplikasyon an, epi siw  ou vle vini manb ESHO se yon obligasyon pou ou peye frè manb lan.
 10. Dokiman ki obligatwa: Moun kap prete lajan yo ap bezwen bay dokiman ki nesesè yo pou verifye idantite yo, enfòmasyon finansye yo, ak kapasite pou ranbouse. Sa ka gen ladan pyès idantite ki pa ekspire, deklarasyon labank, prèv revni (kantite kòb ou rantre), deklarasyon taks, elatriye.
 11. Asirans pretè: ESHO ka rekòmande oswa mande yon asirans pou pwoteje pretè ak antrepriz la nan evènman enprevi yo, tankou lanmò, andikap oswa pèdi travay. Depans asirans yo ka enkli nan pèman prè yo.
 12. Kondisyon pèman antisipe: ESHO, ka presize tèm ak kondisyon antisipe sou ranbousman prè yo, ki gen ladan nenpòt frè oswa penalite aplike si pretè lajan an chwazi ranbouse prè a anvan dat nou li dakò ak ESHO a.
 13. Verifikasyon enfòmasyon: ESHO ka fè verifikasyon endepandan sou enfòmasyon ki bay sou pretè lajan an, ki gen ladan verifikasyon, presizyon nan revni ak lòt done finansye ankò.
 14. Evalyasyon Kapasite Ranbousman: ESHO ka fè yon evalyasyon apwofondi nan kapasite ranbousman pretè lajan an, pran an kont rapò dèt yo, depans chak mwa, ak estabilite finansye an jeneral. Evalyasyon sa a gen pou objektif pou asire ke pretè lajan an kapab ranbouse prè a san yo pa konpwomèt sitiyasyon finansye yo.
 15. Opòtinite refinansman: ESHO ka ofri opsyon refinansman pou pèmèt pretè lajan yo chanje kondisyon prè orijinal yo, tankou diminye to enterè oswa pwolonje tèm prè a.
 16. Sèvis Kliyan: ESHO bay yon sèvis kliyan dedye ki reponn kesyon pretè lajan yo, gide yo nan pwosesis prè a, epi ede yo nan ka ta gen difikilte finansye.
 17. Enpak Kredi: Ajan ESHO yo ap rapòte enfòmasyon ranbousman nan biwo kredi a, ki ka pozitivman oswa negatif afekte nòt kredi pretè a sa depann sou kapasite yo pou satisfè tèm ranbousman an.
 18. Chanjman nan Tèm prè: Nan sèten sitiyasyon, ESHO ka genyen konsantman pou chanje kèk nan kondisyon prè yo, tankou pèman referans oswa ajisteman tèm, sijè a sèten kondisyon ak apwobasyon antrepriz la.
 19. Restriksyon sou itilizasyon lajan: ESHO ka enpoze yon restriksyon sou itilizasyon lajan ou te prete a. Pou egzanp, yo ka presize ke prè a ka sèlman itilize pou depans pèsonèl espesifik ou epi yo pa pou aktivite ilegal, jwèt aza oswa envestisman ki riske.
 20. Konfòmite avèk lwa ak règleman: Moun ki prete lajan yo dwe konfòme yo avèk lwa finansye ak règleman finansye ki aplikab yo, ki gen ladan pwoteksyon konsomatè, blanchisman lajan ak lwa sou vi prive enfòmasyon yon moun.

Li enpòtan pou ou sonje ke tèm sa yo ak kondisyon sa yo ka varye selon règleman espesifik ESHO ak règleman ki aplikab yo. Se poutèt sa li  esansyèl pou ou konsilte enfòmasyon ofisyèl yo pou ou ka jwenn detay yo egzak sou tèm prè yo.

Telechaje tèm ak kondisyon yo

Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.