tout kondisyon Pou ou vini manb ESHO

Nan paj sa wa ka wè epi li tout kondisyon pou vini manb ESHO

Kritè Pou Yon Kandida Vini Manb.

Men kritè pou yon kandida ranpli avan li vini manb Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO) ki se:
➢ kandida a dwe genyen minimòm Ven (20) Lanne ak maksimòm Swasanndis (70) Lanne.
➢ kandida a dwe genyen yon Manb Referans ki deja fè pati Estrikti a pou sa posib.
➢ kandida a dwe aksepte bay yon montan

  • $100.00 us Plan Basic,
  • $200.00 us Plan Premium,
  • 300.00 us Plan Business kòm yon Garanti Depo

➢ kandida a dwe aksepte kotize chak kantite jou sa yo ki se Sèt (7) Jou Plan Basic, Kenz (15) Jou Plan Premium, Trant (30) Jou Plan Business maksimòm.

➢ kandida a dwe aksepte kotize $200.00 us Plan Basic, $500.00 us Plan Premium, $1000.00 us Plan Business minimòm.
➢ kandida a dwe aksepte pou pèman fèt chak kantite jou sa yo ki se Dis (10) Jou Plan Basic, Diswit (18) Jou Plan Premium, Trant Twa (33) Jou Plan Business maksimòm.
➢ kandida a dwe aksepte pa kotize plis ke $400.00 us Plan Basic, $1000.00 us Plan Premium, $2000.00 us Plan Business sou non pa li.
➢ kandida a dwe chwazi youn nan plan sa yo ki se Plan Basic, Plan Premium, Plan Business.
➢ kandida a dwe ranpli Fòm Enskripsyon an ak siyen Deklarasyon Dangajman an.

Tip Plan

Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO) genyen Twa (3) Tip Plan ladan li ki se:

Tip Plan Basic

Kondisyon Pou Plan Basic
$ 200 .00
/Semèn
kandida a dwe genyen minimòm Ven (20 ) Lanne
kandida a dwe genyen yon Manb Referans ki deja fè pati Estrikti a pou sa posib
kandida a dwe aksepte bay yon montan $100.00 us kòm yon Garanti Depo
kandida a dwe aksepte pa kotize plis ke $400.00 us chak Sèt (7) Jou sou non pa li.
kandida a dwe aksepte pou li kotize sou yon peryòd Desan Dis (210) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte pou pèman fèt chak Dis (10) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte fè chanjman plas chak aprè Desan Dis (210) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte siyen Fòm Entegrasyon an oubyen Deklarasyon Dangajman an

Tip Plan Premium.

Kondisyon Pou Plan Premium
$ 500 .00
/Kenzèn
kandida a dwe genyen minimòm Vennsenk (25) Lanne
kakandida a dwe aksepte bay yon Pyès Idantite ki valabndida a dwe genyen yon Manb Referans ki deja fè pati Estrikti a pou sa posib
kandida a dwe genyen yon Manb Referans ki deja fè pati Estrikti a pou sa posib
kandida a dwe aksepte bay yon montan $200.00 us kòm yon Garanti Depo
kandida a dwe aksepte kotize $500.00 us chak Kenz (15) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte pa kotize plis ke $1000.00 us chak Kenz (15) Jou sou non pa li
kandida a dwe aksepte pou li kotize sou yon peryòd Twasan (300) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte pou pèman fèt chak Dizwit (18) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte fè chanjman plas chak aprè Twasan (300) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte ranpli Fòm Enskripsyon an ak siyen Deklarasyon Dangajman an

Tip Plan Business

Kondisyon Pou Plan Business
$ 1000 .00
/Mwa
kandida a dwe genyen minimòm Trant (30) Lanne
kandida a dwe aksepte bay yon Pyès Idantite ki valab
kandida a dwe genyen yon Manb Referans ki deja fè pati Estrikti a pou sa posib
kandida a dwe aksepte bay yon montan $300.00 us kòm yon Garanti Depo
kandida a dwe aksepte kotize $1000.00 us chak Trant (30) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte pa kotize plis ke $2000.00 us chak Trant (30) Jou sou non pa li
kandida a dwe aksepte pou li kotize sou yon peryòd Twasan Swasant (360) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte pou pèman fèt chak Trant Twa (33) Jou maksimòm
kandida a dwe aksepte patisipe nan yon apel Zoom chak Trant (30) Jou pou yon tiraj
kandida a dwe aksepte ranpli Fòm Enskripsyon an ak siyen Deklarasyon Dangajman an

Taks Sou Total Montan Kotizasyon

Chak lè yon manb ap resevwa kapital total montan kotizasyon pa li a, Administrasyon an ap retire 1%, 3% jiska 5% taks sou kapital total montan kotizasyon li a selon plas manb la. Taks sa a ap sèvi kòm yon don pou ranfòsman Enstitisyonèl ak Ranbousman Dèt.

kondisyon taks

Men kondisyon taks yo pou yon manb Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO)

Plan Basic

Kondisyon Taks
Sòti 01 plas pou rive nan 10 plas, Administrasyon an ap retire 5% nan montan.
Sòti 11 plas pou rive nan 20 plas, Administrasyon an ap retire 3% nan montan.
Sòti 21 plas pou rive nan 30 plas, Administrasyon an ap retire 1% nan montan.

Plan Premium.

Kondisyon Taks
Sòti 01 plas pou rive nan 06 plas, Administrasyon an ap retire 5% nan montan.
Sòti 07 plas pou rive nan 13 plas, Administrasyon an ap retire 3% nan montan.
Sòti 14 plas pou rive nan 20 plas, Administrasyon an ap retire 1% nan montan.

Plan Business

Kondisyon Taks
Sòti 01 plas pou rive nan 04 plas, Administrasyon an ap retire 5% nan montan
Sòti 05 plas pou rive nan 08 plas, Administrasyon an ap retire 3% nan montan.
Sòti 09 plas pou rive nan 12 plas, Administrasyon an ap retire 1% nan montan.
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.