Fòm Entegrasyon ESHO

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Fòm Entegrasyon-Ekonomi solidarite Hotspot One-2024

Règleman Entèn-Ekonomi Solidarite Hotspot One-2024

01- Enfòmasyon Sou Kandida

Adrès kandida
Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser.
Mete pyès paw la

02- Enfòmasyon Sou Manb Referans Kandida

03- Enfòmasyon Sou Yon Moun Kandida

Fòm Deklarasyon Dangajman-Ekonomi Solidarite Hotspot One-2024

Deklarasyon Dangajman-Ekonomi Solidarite Hotspot One-2024

04- Deklarasyon Dangajman Kandida ESHO

Mwen menm :

Mwen li, Mwen konprann, Mwen aksepte, epi Mwen siyen paske Mwen dakò ak tout atik san manke yon yota, ki nan Règleman Entèn Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO) pou mete yo an aplikasyon epi koube Mwen anba sanksyon yo, chak fwa Mwen vyole youn ladan yo.

Effacer la signature
Siyen la
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.