tout Avantaj lè ou vini manb ESHO

Nan paj sa wa ka wè epi li tout avantaj lè ou vini manb ESHO

Avantaj Manb Referans

Avantaj Referans Kat (4) Moun

Yon manb ki mete Kat (4) Moun pou pi piti nan Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO) epi nouvo manb sa yo kotize pou piti $200.00 us, $500.00 us, $1000.00 us chak Sèt (7) Jou, Kenz (15) Jou, Trant (30) Jou maksimòm. depi nouvo manb sa yo fini kotize nèt, Administrasyon an pap retire pousantaj sou kapital total montan kotizasyon manb referans la. Manb referans la ap jwenn pousantaj sa a nan finisman Ekonomi Solidarite a, men fòk manb referans la pa genyen dèt pou Administrasyon an.

Avantaj Referans Sis (6) Moun

Yon manb ki mete Sis (6) Moun pou pi piti nan Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO), epi nouvo manb sa yo kotize pou piti $200.00 us, $500.00 us, $1000.00 us chak Sèt (7) Jou, Kenz (15) Jou, Trant (30) Jou maksimòm. depi nouvo manb sa yo fini kotize nèt, Administrasyon an pap retire pousantaj sou kapital total montan kotizasyon manb referans la. Epi, manb referans la ap genyen
2% sou kapital total montan kotizasyon li gentan kotize nan Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO). Manb referans la ap jwenn pousantaj sa a nan finisman Ekonomi Solidarite a, men fòk manb referans la pa genyen dèt pou Administrasyon an.

Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.