Fòm Entegrasyon Manb Komite ESHO

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Fòm Entegrasyon Manb Komite-Ekonomi Solidarite Hotspot One-2024

Règleman Entèn Manb Komite-Ekonomi Solidarite Hotspot One-2024

Deklarasyon Dangajman Manb Komite ESHO

Mwen menm :

Mwen li, Mwen konprann, Mwen aksepte, epi Mwen siyen paske Mwen dakò ak tout atik san manke yon yota, ki nan Règleman Entèn Manb Komite Ekonomi Solidarite HOTSPOT ONE (ESHO) pou mete yo an aplikasyon epi koube Mwen anba sanksyon yo, chak fwa Mwen vyole youn ladan yo.

Effacer la signature
Siyen la
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.